Shelter Cymru Nike Golf Golf Development Wales Celtic Manor Prizes

Gofynnir i bob chwaraewr godi arian ar gyfer Shelter Cymru, sy’n trefnu’r digwyddiad hwn.

Gofynnir i bob chwaraewr godi arian nawdd ar gyfer Shelter Cymru, sy’n trefnu’r digwyddiad.

Shelter Cymru yw elusen pobl a chartrefi Cymru.

Credwn fod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gael cartref addas. Rydym yn gweithio’n agos â’n chwaer-elusennau yn Lloegr a’r Alban, ond rydym ni’n gyfan gwbl annibynnol ac yn canolbwyntio’n llwyr ar anghenion pobl yng Nghymru.

Cenhadaeth Shelter Cymru yw gwella bywydau pobl trwy ein gwasanaethau cyngor a chymorth, a thrwy ein gwaith hyfforddi, addysg a gwybodaeth. Trwy ein polisi, ymchwil, ymgyrchu a lobïo, rydym yn helpu i oresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl yng Nghymru rhag cael cartref fforddiadwy, addas.

Mae Shelter Cymru yn darparu gwasanaethau rheng flaen i bobl sydd ag angen tai, a gynlluniwyd i fynd i’r afael ag anghenion mewn argyfwng a phroblemau sylfaenol cysylltiedig. Cyngor ar dai, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol annibynnol yw gwasanaeth craidd Shelter Cymru, a chaiff ei ddarparu ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae dros 270,000 o bobl wedi mynd i’n gwefan i edrych ar ein tudalennau cyngor ar-lein. Rydym ni wedi gwella ein gwasanaeth cyngor dros y ffôn i sicrhau bod yr achosion mwyaf brys a chymhleth yn cael y prif sylw ac, wyneb yn wyneb, rydym ni wedi cynorthwyo bron 16,000 o bobl, gan atal digartrefedd mewn 80% o achosion, lle’r oedd hynny’n fygythiad. Fe wnaeth pobl o bob oed gyda phob math o lety geisio cymorth gan Shelter Cymru.

Rydym yn ymwybodol bod y galw am ein gwasanaethau yn llawer uwch na’n capasiti. O ystyried y sefyllfa economaidd lem y mae llawer yn ei dioddef, ein nod yn 2015 yw helpu mwy o bobl nag erioed o’r blaen.

Mae digwyddiadau’n chwarae rôl hanfodol o ran codi arian i Shelter Cymru ar adeg pan fo’r galw am ein gwasanaethau wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed.

I ddarganfod mwy am waith yr elusen, cliciwch yma.

Rydym yn falch iawn o gael cymorth Nike Golf ar gyfer y gwobrau. Po fwyaf o arian a godir, gorau oll fydd y wobr.

Bydd pob chwaraewr sy’n codi:

£30 yn derbyn cap Nike.
£60 yn derbyn ymbarél gwrthwynt Nike
£100 yn derbyn bag penwythnos Nike
£250 yn derbyn bag Nike Sport Lite

Bydd ffurflenni noddi’n cael eu hanfon at bob chwaraewr ar ôl derbyn eu cofrestriad.

Dewch â’r ffurflen noddi a’r arian nawdd gyda chi i’r digwyddiad.

Bydd y 6 chwaraewr sydd wedi codi’r mwyaf o arian ledled Cymru yn cael eu gwahodd i’r Celtic Manor i chwarae mewn digwyddiad ar wahân. Bydd gwobr ychwanegol ar gyfer yr unigolyn sydd wedi codi’r swm mwyaf o arian. Bydd bod yn un o’r rhai sydd wedi codi’r mwyaf o arian yn seiliedig ar yr arian a dderbynnir gan Shelter Cymru ar ddydd Gwener, 4 Medi, a bydd yn cynnwys Cymorth Rhodd.

Lle bynnag y bo’n bosibl, bydd yr holl wobrau’n cael eu dosbarthu yn ystod y Rowndiau Cymhwyso. Mae Shelter Cymru yn cadw’r hawl i newid gwobr os nad yw’r union un ar gael.