Shelter Cymru Nike Golf Golf Development Wales Celtic Manor Prizes

Defnyddir Rheolau Golff R&A, ac eithrio:

1. Mae’n rhaid bod gan bob chwaraewr oedolyn yn gwmni iddynt.

2. Mae hawl gan oedolion gyflawni swyddogaethau cadi arferol yn ogystal â bod yn gyfrifol am gofnodi sgôr ei chwaraewr ym mhob twll. Gweler “Marcio’r Cerdyn” isod.

3. Uchafswm yr ergydion i’w cofnodi ym mhob twll yw 10. Ar ôl i chwaraewr gymryd 10 ergyd, mae’n RHAID codi’r bêl a symud ymlaen i’r twll nesaf. Pan mae hyn yn digwydd, cofnodir y sgôr uchaf o 10.

4. NID yw cynigion i daro’r bêl nad ydynt yn cysylltu (ergydion aer) yn cael eu cyfrif.

5. Os yw chwaraewr yn methu taro’r bêl allan o’r byncer ar ôl 2 gynnig, gall y chwaraewr ddewis codi’r bêl a’i gosod y tu allan i’r byncer heb fod yn agosach at y twll. Mae cosb o un ergyd am wneud hyn.

6. Os caiff pêl ei cholli, mae’n rhaid i’r chwaraewr ailchwarae’r ergyd o’r safle agosaf o’i ergyd diwethaf, ac ychwanegu un ergyd at ei gyfanswm.

7. Nid oes unrhyw gyfyngiad ar wisg.

Canllaw ar gyfer Cadis

Gall fod gan yr oedolion sy’n gwmni i’r chwaraewyr wybodaeth neu brofiad cyfyngedig o Reolau Golff, felly dyma rai awgrymiadau syml i wneud y digwyddiad mor bleserus â phosibl i chi a’ch chwaraewr.

1. Anogwch bob chwaraewr yn eich grŵp.

2. Byddwch yn barod ar gyfer unrhyw dywydd – o heulwen i law – yn arbennig, ystyriwch pa esgidiau i’w gwisgo.

3. Byddwn yn gofyn i chi gofnodi sgorau – felly dewch â phensil gyda chi!

4. Rôl y cadi yw cefnogi, rhoi cyngor ar ddewis clybiau, a pha ergyd sy’n ofynnol, a chaniatáu i’r chwaraewr gymryd cyfrifoldeb dros ei gêm golff ei hun.

Marcio’r Cerdyn

Yn gyffredinol, rydym ni’n chwarae gemau mewn grwpiau o 3. Cyn i’r chwarae ddechrau, a wnewch chi newid cardiau gyda’r ddau oedolyn arall yn eich grŵp fel nad oes gan unrhyw oedolyn gerdyn sgorio eu plentyn.

Dylid talu sylw i holl ergydion yr holl chwaraewyr yn eich grŵp.

Ar ddiwedd pob twll, cytunwch ar sgôr pob chwaraewr ar gyfer y twll hwnnw. Rhowch y sgôr yn y golofn briodol cyn i chwarae ddechrau yn y twll nesaf.

Os na ellir dod i gytundeb rhwng yr oedolyn sy’n marcio’r cerdyn a’r chwaraewr, gwahoddwch drydydd unigolyn i roi ei farn ar unrhyw gamddealltwriaeth.

Os na ellir dod i gytundeb wedi hyn, gadewch y sgôr yn wag, a bydd y mater yn cael ei ddatrys gan y trefnydd ar ddiwedd y rownd.
.